Prekių katalogas

Pirkimo sąlygos

 • UAB “Immunitas” Pirkimo Taisyklės ir Privatumo politika

  Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės immunitas.lt teikiamomis paslaugomis.

  Pateiktos pagrindinės sąvokos leis Jums lengviau suprasti pateiktą informaciją. Sakydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Klientas“, „vartotojas“, „lankytojas“ kalbame apie registruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai yra užsiregistravęs.

  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

  Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.immunitas.lt. Elektroninė

  parduotuvė taip pat yra pasiekiama adresais www.immunitas.lt, www.permea.lt.

  Prekės/paslaugos – maisto papildai ir kitos prekės, parduodamos elektroninėje parduotuvėje, bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu mūsų siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

  Pirkėjas/Klientas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas, t.y. 1) veiksnus fizinis asmuo – asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 

  Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis.

  Pardavėjas – UAB „IMMUNITAS“, registracijos adresas: M. Daujoto 17a-1, Palanga, juridinio asmens kodas 305423459, PVM mokėtojo kodas LT100012892213; veiklavietės adresas: Jonavos g. 7, LT- 44192 Kaunas.

  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

  Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

  Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio immunitas.lt gauna ir tvarko asmens duomenis.

  Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

  Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

  Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

  Duomenų valdytojas – UAB „Immunitas“, Jonavos g. 7, Kaunas, LT-44192, Įmonės kodas: 305423459 .

  Paskyra – pirkėjo/kliento registracijos elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama pirkėjo/kliento asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.

  Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

  Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės www.immunitas.lt naudojimosi taisyklės.

  Partneris – juridinis ar fizinis asmuo bendradarbiaujantis su Pardavėju vykdant Prekių prekybą.

  Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

  Ši privatumo politika taikoma taikoma immunitas.lt. Teikdami paslaugas ir kaip apibūdinta išsamiau toliau pateiktoje informacijoje, mes galime rinkti asmeninę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankytoją.

  Mes galime pakeisti šią privatumo politiką, šio puslapio apačioje nurodome pateiktos informacijos atnaujinimo datą. Visi pakeitimai įsigalioja iškarto nuo jų paskelbimo dienos ir apie juos mes informuojame Jus šioje interneto svetainėje ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, be to, raginame Jus pačius karts nuo karto patikrinti Privatumo Politikos pakeitimus, o Jūsų tolimesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine laikysime kaip sutikimą su mūsų Privatumo politika.

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas bei tvarką. Santykius, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjai renkasi, užsako ir perka Parduotuvėje siūlomas Pardavėjo prekes arba naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

  Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

  · veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  · nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  · juridiniai asmenys;

  · visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  Pirkti Parduotuvėje turi teisę prie Parduotuvės sistemos prisiregistravęs asmuo arba svečias (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir (arba) pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje immunitas.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

  Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

  Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje immunitas.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

  Pardavėjas turi teisę atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, riboti registruotų Pirkėjų skaičių; iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas naudojosi Parduotuve, pažeisdamas šias Taisykles, bandė arba bando pakenkti Parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui; laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  Administratorius turi teisę keisti ar sustabdyti Elektroninės parduotuvės interneto svetainės funkcijas, joje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

  Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, lieka galioti.

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą skaitykite privatumo politikos skiltyje.

  UŽSAKYMAI, REGISTRACIJA, PRISIJUNGIMO DUOMENYS

  Pirkimo anketoje privaloma pateikti šiuos Pirkėjo duomenis:

  • vardą, pavardę arba pavadinimą;

  • jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas;

  • elektroninį paštą;

  • adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas atsiima prekes pats, pasirinktame prekių atsiėmimo punkte;

  • kontaktinį telefono numerį.

  Pardavėjas turi teisę nustatyti kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

  Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

  Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis.

  Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjo partneriams, kurie kartu su Pardavėju administruoja Parduotuvę, vykdo prekių pristatymą ar teikia kitas su Parduotuve susijusias paslaugas.

  Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo rašytinį, elektroninį arba žodinį sutikimą. Pirkėjas savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia užpildydamas registracijos anketą ir šioje anketoje pažymėdamas atitinkamus laukus.

  Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.

  Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai.

  Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra nustatyti Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, arba išnykus poreikiui tvarkyti asmens duomenis, šie duomenų sunaikinami teisės aktų ir Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  PREKIŲ KAINOS, NUOLAIDOS, APMOKĖJIMAI IR TERMINAI

  Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina akcinė.

  Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais.

  Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

  Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

  PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI (GALIOJIMO) TERMINAI

  Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

  Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

  Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSĖMIMAS

  Parduotuvėje įsigytas prekes pristato Pirkėjo pasirinktos siuntų tarnybos, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas atsiima prekes pats, visoje Europos Sąjungoje.

  Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos kurios veiklos įtakoti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių. Prekių pristatymo įkainius ir laikus rasite čia.

  Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

  Pirkėjas gali atsiimti Prekes adresu Jonavos g. 7, Kaune. Prekės saugomos 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Neatsiėmus prekių per nurodytą laiką užsakymas bus atšauktas, nebent Pirkėjas su Pardavėju susitaria kitaip. Prekės atiduodamos Pirkėjui arba jo atstovui, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus ir jei Pirkėjas tokį asmenį nurodo. Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus pateikia Pardavėjui.

  Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/ar SMS žinute.

  SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  Pirkėjas neturi teisės grąžinti šių prekių:

  · kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

  · kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos, jei ji buvo išduota, ir pan.);

  · kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

  Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

  Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir elektroninio pašto adresu info@immunitas.lt ir pateikti aiškų pareiškimą dėl prekių grąžinimo, bei nurodyti savo vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, prekių pirkimo datą, norimų grąžinti prekių pavadinimą ir kiekį.

  TEISĖ KOMENTUOTI

  Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Elektroninėje parduotuvėje esančias Prekes.

  Pirkėjas/Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti Prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

  · bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys;

  · nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.

  · nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

  · nesukurs teisinių pareigų Pardavėjui.

  Pirkėjas/Klientas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Elektronine parduotuve.

  Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Pirkėjo komentarus iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui.

  Naudodamasis Elektronine parduotuve ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Pirkėjas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises:

  · teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Pirkėjo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

  · teisę kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo pateiktos informacijos.

  INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  Visos teisės į Elektroninę parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Elektroninėje parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

  Visi prekių ženklai ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, kurie pateikiami Elektroninėje parduotuvėje yra teisėtai Pardavėjo naudojami.

  APSIKEITIMAS INFORMACIJA

  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Elektroninės parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  Visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

  Pardavėjas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui, kopijos buvimas Pardavėjo tarnybinėje stotyje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

  PRANEŠIMAS APIE PIKTNAUDŽIAVIMĄ

  Jei manote, kad kas nors pažeidžia šią Privatumo politiką ir svetainės naudojimosi taisykles, nedelsdami praneškite apie tai mums elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

  ATSAKOMYBĖ

  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius Asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

  Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  Jei Elektroninėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

  Pardavėjas neatsako už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Pirkėjui, Pirkėjo įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

  Dėl pirkimo–pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti Elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę, grafinę ar bet kokią kitą patalpintą medžiagą. Už šį pažeidimą Pirkėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

  Tiek kiek leidžia įstatymai, esate visiškai atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi mūsų interneto svetaine ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes ir mūsų komanda nebus atsakingi už bet kokią netiesioginę ar pasekminę žalą.

  Mes ir mūsų komanda neatsako už bet kokių reklamuotojų, susietų svetainių ar kitų narių elgesį.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Parduotuve iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir(arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt).

  2020 m. kovo 9 d. Taisyklių redakcija __

 • Prenumeruok mūsų naujienas

  Prenumeruok naujienlaiškį ir mūsų
  naujienas sužinok pats pirmas!
  Prenumeruoti